Սրտի խորը վշտով գու­ժում ենք Թե­միս զա­ւակ­նե­րից ազ­գա­յին գոր­ծիչ, մտա­ւո­րա­կան, ու­սու­ցիչ, գրող, հե­տա­զօ­տող եւ պատ­մա­գէտ՝ Լե­ւոն Մի­նա­սեա­նի մա­հը, ո­րը տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­կու­շաբ­թի՝ 2012 թւա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րի 31-ի կէ­սօ­րից յե­տոյ ժա­մը 3:30-ին, հի­ւան­դա­նո­ցում, յետ կար­ճա­տեւ հի­ւան­դու­թեան:

Սպա­հա­նի Հա­յոց Թե­մի Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րանն իր ամ­բողջ կազ­մե­րով եւ պաշ­տօ­նէու­թեամբ խո­րա­պէս սգում է մեծ մտա­ւո­րա­կա­նի կո­րուս­տը եւ վշտակ­ցում է հան­գու­ցեա­լի ըն­տա­նի­քին, հա­մայն իրա­նա­հա­յու­թեա­նը, Ի­րա­նի ժո­ղովր­դին եւ ար­ւես­տա­սէր հա­մայն­քին եւ առ բարձ­րեալն Աստ­ւած հայ­ցում է իր հո­գուն խա­ղա­ղու­թիւն եւ հանգս­տու­թիւն:

Հան­գու­ցեալ Լե­ւոն Մի­նա­սեա­նի ազ­գա­յին յու­ղար­կաւո­րու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղիու­նե­ցաւ ե­րեք­շաբ­թի՝ 2013 թւա­կա­նի յուն­ւա­րի 8-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11:00-ին, Նոր Ջու­ղա­յի Ս. Աստ­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցում, ո­րից յե­տոյ դին փո­խադր­ւեց Նոր Ջու­ղա­յի Հա­յոց Ազ­գա­յին Գե­րեզ­մա­նա­տուն եւ հո­ղին յանձն­ւեց:

Հան­գու­ցեալ Լե­ւոն Մի­նա­սեա­նը հե­ղի­նա­կել է հա­յե­րէն եւ պարս­կե­րէն բազ­մա­թիւ գրքեր՝ ի­րա­նա­հա­յու­թեան, Նոր Ջու­ղա­յի եւ Փե­րիա­յի պատ­մու­թեան ու մշա­կոյ­թի վե­րա­բե­րեալ:

Յի­շա­տա­կու­թեան ար­ժա­նի է, որ նա 40 տա­րի շա­րու­նակ ստանձ­նել է Ս. Ա­մե­նափրկ­չեան Վան­քի թան­գա­րա­նի, գրա­դա­րա­նի եւ տպա­րա­նի պա­տաս­խա­նատ­ւու­թիւ­նը եւ իր ներդ­րումն է ու­նե­ցել թէ՛ ներ­քին եւ թէ՛ հա­մաշ­խար­հա­յին մա­սշ­տա­բով հան­րու­թեա­նը ի­րա­զե­կե­լու Ի­րա­նի եւ ի­րա­նա­հա­յու­թեան ան­ցեալն ու մշա­կոյ­թը:

Յա­ւերժ փառք իր յի­շա­տա­կին:

Յի­շա­տակն ար­դա­րոյն օրհ­նու­թեամբ ե­ղի­ցի:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ՍՊԱՀԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ